Warunkiem skorzystania z zabiegów fizjoterapeutycznych w trybie ambulatoryjnym jest aktualne, prawidłowo wypełnione, przez  lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne. Jednemu świadczeniobiorcy przysługuje w cyklu terapeutycznym do10 dni zabiegowych i nie więcej niż 5 zabiegów dziennie

Świadczeniobiorca powinien zarejestrować skierowanie nie później niż 30 dni od daty jego wystawienia

Skierowanie na cykl zabiegów powinno zawierać

 • pieczęć nagłówkową z numerem umowy zawartej w dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
 • imię, nazwisko, adres zamieszkania świadczeniobiorcy oraz numer PESEL, a w przypadku braku numer PESEL numer dokumentu potwierdzającego tożsamość
 • rozpoznanie w języku polskim
 • kod jednostki chorobowej według klasyfikacji ICD – 10
 • opis dysfunkcji narządu ruchu, deficytu neurologicznego lub innej przyczyny kierowania na rehabilitację
 • choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki (np. wszczepiony rozrusznik lub metal w ciele pacjenta, przyjmowanie niektórych leków) mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji
 • liczbę zleconych zabiegów fizjoterapeutycznych wraz z określeniem okolicy, ewentualnej strony (prawej, lewej) oraz liczbę poszczególnych zabiegów w cyklu
 • pieczęć i podpis lekarza kierującego oraz datę wystawienia skierowania

Skierowanie na rehabilitację jest wystawiane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego:

 • specjalistę w dziedzinie:
  •  rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji, rehabilitacji medycznej;
  •  medycyny fizykalnej i balneoklimatologii lub balneologii i medycyny fizykalnej;
  •  reumatologii, neurologii, neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii, chirurgii lub chirurgii ogólnej
  •  chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo – ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie:
  •  rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej
  •  medycyny fizykalnej i balneoklimatologii
  •  neurologii,  neurochirurgii, chirurgii ogólnej
  •  ortopedii i traumatologii
 • lekarza w trakcie specjalizacji w w/w  dziedzinach

Zasady udzielania świadczeń „Rehabilitacja w warunkach domowych”

Szczególnym zakresem świadczeń rehabilitacyjnych realizowanych przez Zakład Rehabilitacji Leczniczej jest tzw.: „Rehabilitacja w warunkach domowych„, przez co należy rozumieć udzielanie świadczeń w miejscu zamieszkania/przebywania pacjenta, zawierających fizjoterapię i edukację zdrowotną pacjenta i jego rodziny. Rehabilitacją w warunkach domowych powinny być objęte osoby rokujące poprawę (lokomocja, samoobsługa), które ze względu na brak możliwości samodzielnego przemieszczania się nie mogą dotrzeć do placówek udzielających świadczeń w warunkach ambulatoryjnych, a wymagają rehabilitacji/fizjoterapii. Rehabilitacja domowa powinna być realizowana u pacjentów z zaburzeniami funkcji narządu ruchu spowodowanymi m.in:

 • ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stany po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) do 12 miesięcy od ostrego incydentu mózgowego,
 • ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi 5. stopniowi skali oceny stopnia inwalidztwa, zwanej dalej „skalą opartą na skali Rankina”; warunku otrzymania 5. stopnia skali opartej na skali Rankina nie stosuje się do dzieci do ukończenia 18. roku życia;
 • uszkodzeniem rdzenia kręgowego do 12 miesięcy od powstania uszkodzenia,
 • chorobami przewlekle postępującymi w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów;
 • chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych po zabiegach endoprotezoplastyki stawu (do 6 miesięcy po operacji),
 • osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym.
 • urazami kończyn dolnych (do 6 miesięcy po urazie)

Czas trwania rehabilitacji realizowanej w warunkach domowych dla jednego świadczeniobiorcy wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym oraz nie więcej niż 5 zabiegów dziennie. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza zlecającego zabiegi, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ

Zabiegi  fizjoterapeutyczne wykonywane są w trybie:

 • ambulatoryjnym,
 • w domu pacjenta.

Usługi fizjoterapeutyczne udzielane są:

 • w ramach umowy z NFZ;

Zakres wykonywanych świadczeń:

 • zabiegi kinezyterapeutyczne:
  • indywidualna praca z pacjentem (np. ćwiczenia bierne, czynno-bierne, ćwiczenia według metod neurofizjologicznych, metody reedukacji nerwowo-mięśniowej, ćwiczenia specjalne, mobilizacje i manipulacje)
  • ćwiczenia bierne, czynno-bierne, wspomagane, pionizacja (indywidualna praca z pacjentem)
  • ćwiczenia różne: (czynne w odciążeniu, czynne w odciążeniu z oporem, czynne wolne, samowspomagane, czynne z oporem, izometryczne)
  • nauka czynności lokomocji
  • wyciągi
  • ćwiczenia ogólnousprawniające i inne
 • zabiegi fizykoterapeutyczne

Elektrolecznictwo

 • jonoforeza
 • elektrostymulacja
 • tonoliza
 • prądy diadynamiczne
 • prądy interferencyjne
 • prądy TENS
 • prądy TRAEBERTA
 • prądy KOTZA
 • ultradźwięki  miejscowe
 • ultrafonoforeza

Leczenie polem elektromagnetycznym

 • impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości

Światłolecznictwo i termoterapia

 • laseroterapia
 • termożele
 • naświetlanie promieniowaniem widzialnym, podczerwonym– miejscowe
 • lampa do terapii światłem spolaryzowanym

masaż leczniczy

Godziny pracy poradni

Poniedziałek, Czwartek 08:00 – 18:00
Wtorek, Środa, Piątek 07:00 – 17:00

Personel PRACOWNI MASAŻU LECZNICZEGO i Zespołu Pracowni Fizjoterapii

Krzysztof Czupryna  –  specjalista w dziedzinie fizjoterapii
Katarzyna Snopek – technik fizjoterapii
Katarzyna Bal – mgr fizjoterapii
Agnieszka Drozdowska – mgr fizjoterapii
Agnieszka Kudala – mgr fizjoterapii
Agnieszka Wieczorek – mgr fizjoterapii
Agnieszka Koziołek fizjoterapeuta
Paulina Wrona – mgr fizjoterapii
Anna Świerczewska – Grzeczyńska – mgr fizjoterapii
Elżbieta Szwaczka technik fizjoterapii
Iwona Jawor – mgr fizjoterapii
Emilia Nowak – technik masażysta
Dane teleadresowe :

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ośrodek rehabilitacyjno – Opiekuńczy w Mysłowicach

Laryska 7, 41-400 Mysłowice

32 316 01 60 fax 32 318 20 94

E-mail: pzozoro@interia.pl