Zasady rejestracji pacjentów
Pacjent zamierzający korzystać z leczenia w Poradni LOGOPEDYCZNEJ   może dokonać rejestracji osobiście, telefonicznie, lub za pośrednictwem osób trzecich od poniedziałku do piątku pod nr tel 32 316 01 60

 1. Warunkiem zarejestrowania się na wizytę jest posiadanie oryginału skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz podanie danych osobowych tj. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, telefon kontaktowy lub  e-mail.
 2. Pacjent podczas rejestracji otrzymuje pierwszy wolny termin na wizytę z uwzględnieniem daty i godziny.
 3. W dniu wizyty pacjent zgłasza się do Rejestracji z oryginałem skierowania do Poradni Specjalistycznej, dowodem osobistym oraz posiadaną dodatkową  dokumentacją medyczną.

Każdorazowa wizyta w Poradniach Specjalistycznych, jeżeli nie jest związana z kontynuacją leczenia, wymaga przedłożenia przez pacjenta nowego skierowania do Poradni Specjalistycznej

 • Świadczenia wymagające pilnej interwencji udzielane są zawsze w dniu zgłoszenia,
 • W przypadku nieudzielenia świadczenia w dniu zgłoszenia pacjent zostaje wpisany na listę oczekujących i poinformowany o wyznaczonym terminie wizyty.

Dokumenty
Wymagany nr PESEL oraz jeden z niżej wymienionych dokumentów:
Przy wizycie pierwszorazowej:

 • dowód tożsamości,
 • paszport,
 • prawo jazdy.
 • Osoby do 18 r.ż – legitymację szkolną
 • Dzieci  do 3 miesiąca życia które jeszcze nie uzyskały własnego numeru PESEL potwierdzenie dokonywane jest na podstawie numeru PESEL rodzica Ponadto tożsamość dziecka, które nie jest jeszcze objęte obowiązkiem szkolnym i nie posiada dowodu osobistego lub paszportu, weryfikowana jest na podstawie oświadczenia przedstawiciela ustawowego(rodzica, opiekuna)

Przy wizytach kolejnych:

 • numer karty,
 • dowód tożsamości,
 • paszport,
 • prawo jazdy,
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych pacjenta.

Zakres świadczeń
Poradnia świadczy usługi medyczne zapewniając poradnictwo logopedyczne  poprzez wstępną ocenę problemu na podstawie orientacyjnego badania logopedycznego oraz  terapię logopedycznej – należy przez to rozumieć poprzedzone diagnozą ukierunkowane, systematyczne działania, mające na celu usunięcie zakłóceń procesu komunikacji.

Godziny pracy poradni

Poniedziałek, Wtorek 08:00-19:00
Środa, Czwartek 15:05 – 20:05
Piątek 14:30 – 20:05

Personel Poradni Logopedycznej
– logopeda                         Marta Ostrowska
– logopeda                         Anna Pudełko
– logopeda                         oligofrenopedagog Ilona Sewielska

Dane teleadresowe :

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ośrodek rehabilitacyjno – Opiekuńczy w Mysłowicach

Ul. Laryska 7, 41-400 Mysłowice

Tel. 32 316 01 60       fax 32 318 20 94

E-mail: pzozoro@interia.pl