Ośrodek Rehabilitacyjno Opiekuńczy (PZOZ ORO Mysłowice) realizuje świadczenia medyczne na rzecz dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem oraz dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym. Ośrodek realizuje program wielospecjalistycznej, kompleksowej rehabilitacji dzieci wymagających intensywnego usprawniania. Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ORO realizowana jest w grupach wiekowych:

 • od 0 – 3 lat, w czasie nie krótszym niż 1 godzina, w trakcie których wykonuje się średnio dwa świadczenia dla każdego świadczeniobiorcy w okresie sprawozdawczym,
 • od 4 – 7 lat, w czasie nie krótszym niż 2 godziny w trakcie których wykonuje się średnio dwa świadczenia dla każdego świadczeniobiorcy w okresie sprawozdawczym,
 • od 8 – 18 lat, a po przedstawieniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dotyczących upośledzonych w stopniu głębokim do ukończenia 25. Roku życia w czasie nie krótszym niż 3 godzin, w trakcie których wykonuje się średnio trzy świadczenia dla każdego świadczeniobiorcy w okresie sprawozdawczym.

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym obejmuje
w szczególności:

 • poradę lekarską,
 • wielospecjalistyczną poradę terapeutyczną (konsylium)
 • świadczenia z zakresu psychologii, psychoterapii
 • świadczenia z zakresu logopedii,
 • zabiegi z zakresu fizykoterapii,
 • świadczenia z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej (z zakresu oligofrenopedagogiki)
 • świadczenia z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń SI;
 • świadczenia z zakresu terapii zajęciowej
 • świadczenia diagnostyczno – terapeutyczne z zakresu kinezyterapii

Zajęcia są prowadzone indywidualnie  lub w grupie, przy czym w grupie  na 1 terapeutę przypada nie więcej niż 4 świadczeniobiorców. Świadczeniodawca również współpracuje z rodzicami lub opiekunami dziecka na zasadzie poradnictwa i instruktażu co do postępowania rehabilitacyjnego w życiu codziennym dziecka.

Zadania ORO:

 • ustalenie wielospecjalistycznej diagnozy: lekarskiej, psychologicznej, logopedycznej oraz ocena sfery ruchowej dziecka (ocena rozwoju ruchowego i stanu narządu ruchu),
 • opracowanie szczegółowego, wielospecjalistycznego i kompleksowego programu postępowania w sferze fizycznego, psychicznego i społecznego rozwoju dziecka,
 • analiza rozwoju dziecka poprzez uaktualnianie diagnozy oraz dostosowanie programu postępowania do zmieniających się potrzeb rozwojowych i zdrowotnych dziecka,
 • prowadzenie indywidualnych i grupowych form usprawniania, terapii i stymulacji rozwoju dziecka,
 • realizowanie psychologicznych programów wsparcia rodziny niepełnosprawnego dziecka,
 • udzielanie rodzicom szczegółowych wskazówek na temat metod i technik pielęgnacji, opieki, stymulacji rozwoju i usprawniania dziecka.

Czas pobytu dziecka w ORO uzależniony jest od wieku dziecka oraz jego stanu zdrowia. Program rehabilitacji w ORO obejmuje działanie wielu specjalistów na rzecz każdego dziecka, zgodnie z indywidualnym programem usprawniania. Czas trwania udzielanych świadczeń w danym dniu trwa od 1 do 8 godzin, przeciętnie 1 – 5 razy w tygodniu. Ocena świadczeń opiera się na  systematycznej kontroli i ocenie postępów usprawniania świadczeniobiorcy (dziecka)  dokonywanych przez specjalistów udzielających świadczeń, a także na weryfikacji  realizowanych w PZOZ ORO programów terapeutycznych zawierających m.in. liczbę i rodzaj zabiegów oraz wizyt lekarskich. Kontrola lekarska odbywa się w zależności od potrzeb i oceny wyników zaleconego postępowania usprawniającego, a ocena skuteczności leczenia średnio co pół roku. Dostęp do lekarza specjalisty rehabilitacji  zapewniony jest przez 5 dni w tygodniu.

 1. Tryb kierowania do Ośrodka oddziału dziennego

Do leczenia rehabilitacyjnego dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ORO kierują, zgodnie z warunkami szczegółowymi określonymi w zarządzeniu Prezesa NFZ, lekarze następujących Oddziałów Szpitalnych i poradni specjalistycznych:

 • neonatologicznej,
 • rehabilitacyjnej,
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 • neurologicznej,
 • neurologicznej
 • chirurgii dziecięcej
 • POZ
 1. Profil leczenia – jednostki chorobowe

Do leczenia rehabilitacyjnego dzieci zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym PZOZ ORO kwalifikuje się dzieci:

 • z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego,
 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie),
 • z chorobami metabolicznymi układu nerwowego,
 • z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego,
 • z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej);
 • z zespołami aberracji chromosomów (np. zespół Downa);
 • z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (np. mózgowe porażenie dziecięce, miopatie, zaniki nerwowo-mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN);
 • z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub nieustalonej etiologii,
 • z zaburzeniami integracji sensorycznej;
 • z wrodzonymi wieloukładowymi wadami rozwojowymi.

 

 1. Zespół rehabilitacyjny ORO

Ośrodkiem kieruje dyrektor PZOZ ORO, lub jego zastępca do spraw lecznictwa, który jest odpowiedzialny za organizowanie, koordynowanie pracy całego zespołu Ośrodka dziennego dostępnego dla dzieci. Kwalifikacji i przyjęcia do leczenia na podstawie skierowania o którym mowa wyżej dokonuje lekarz specjalista rehabilitacji, lub neurologii dziecięcej. Podczas przyjęcia dokonuje się oceny w zakresie występujących zaburzeń i deficytów oraz określa ramowy program usprawniania. W dniu przyjęcia do leczenia fizjoterapeuta dokonuje oceny dziecka pod kątem występujących deficytów ruchowych. W razie stwierdzenia odpowiednich potrzeb u danego pacjenta przyjętego do leczenia może zostać wykonana ocena i konsultacja innego specjalisty realizującego świadczenia: psycholog, logopeda, pedagog specjalny, terapeuta zajęciowy. Po przeprowadzeniu oceny o której wyżej mowa zostaje opracowany odpowiedni program terapeutyczny  i wyznacza się harmonogram terapii. Terapia prowadzona jest przez specjalistyczny zespół terapeutyczny,  który realizuje opracowany  wielodyscyplinarny program terapeutyczny dla każdego dziecka i jego rodziny.

W skład zespołu wchodzą:

 • lekarze,
 • fizjoterapeuci,
 • psycholog,
 • logopeda,
 • oligofrenopedagog
 • terapeuci zajęciowi

Zadania: (lekarz)

 • badanie lekarskie: w tym ogólna ocena stanu zdrowia, badanie neurologiczne rozszerzone o ocenę rozwoju psychoruchowego, badanie narządu ruchu w zakresie lokomocji, postawy, samoobsługi, zniekształceń, deformacji itp., szczegółowa ocena
  i analiza dokumentacji medycznej,
 • ustalenie wraz z innymi członkami zespołu indywidualnego, kompleksowego programu terapeutycznego z uwzględnieniem metod, rodzaju i zabiegów rehabilitacyjnych,
 • kontrola realizacji ustalonego programu usprawniania i postępów procesu rehabilitacji,
 • prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi i wymogami NFZ,
 • decydowanie o doborze sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych,
 • orzekanie o stanie zdrowia dziecka,
 • prowadzenie edukacji zdrowotnej, instruktażu dla rodziców i opiekunów.

Zadania: (Fizjoterapeuty)

 • ocena sfery ruchowej dziecka (rozwoju ruchowego i stanu narządu ruchu),
 • udział w ustalaniu wraz z innymi członkami zespołu indywidualnego, kompleksowego programu terapeutycznego,
 • prowadzenie indywidualnych i grupowych form usprawniania, terapii i stymulacji dziecka z wykorzystaniem:
 • metody neurorozwojowej (NDT- Bobath),
 • metody integracji sensorycznej (SI),
 • plastrowania (kinesiology taping),
 • proprioceptywnych ortez dynamicznych (tzw. skafandry),
 • terapii w wodzie,
 • terapii zajęciowej,
 • metod fizykoterapii z zakresu:
 • światłolecznictwa (laseroterapia, sollux, światło spolaryzowane),
 • elektroterapii (galwanizacja, jonoforeza, elektrostymulacja, tonoliza, prądy diadynamiczne, interferencyjne, Träuberta, TENS),
 • magnetoterapii,
 • ciepłolecznictwa (okłady cieplne),
 • hydroterapii (masaż podwodny, wirowy – całościowy, częściowy),
 • masażu leczniczego.
 • przekazanie instrukcji rodzicom lub opiekunom dziecka odnośnie podstawowych sposobów stymulacji rozwoju w warunkach domowych,
 • bieżąca kontrola postępów usprawniania,
 • konsultacje i instruktaże dla pozostałych członków zespołu terapeutycznego,
 • prowadzenie dokumentacji medycznej.

 

Zadania: (Psycholog)

 • diagnoza psychologiczna mająca na celu ocenę poziomu rozwoju umysłowego
  i emocjonalno-społecznego dziecka w oparciu o wywiad kliniczny, obserwację
  zachowania dziecka oraz metody testowe i eksperymentalne, dostosowane do specyfiki zaburzeń i poziomu rozwoju dziecka,
 • pogłębiona diagnoza funkcjonalna mająca na celu szczegółową ocenę rozwoju dziecka w oparciu o diagnostykę neuropsychologiczną, eksperymentalną oraz zastosowanie specyficznych metod testowych,
 • ustalenie wraz z innymi członkami zespołu terapeutycznego kompleksowego programu terapeutycznego,
 • indywidualne lub grupowe zajęcia terapeutyczne o charakterze psychopedagogicznym z zastosowaniem odpowiednich metod stymulacji rozwoju psychicznego,
 • konsultacje i instruktaże dla pozostałych członków zespołu terapeutycznego,
 • wspieranie rodziny, przede wszystkim rozumiane jako oddziaływanie psychoterapeutyczne opierające się na pracy z emocjami rodziców oraz relacjami rodzice – dziecko i wzajemny opiekunów, w celu stworzenia odpowiedniego klimatu do rozwijania zaburzonych sfer dziecka, formy pracy, ustalane są w zależności od indywidualnych potrzeb rodziny (rozmowa edukacyjno-terapeutyczna, terapia psychologiczna indywidualna, małżeńska, rodzinna),
 • przygotowanie pisemnych opinii psychologicznych wraz ze wskazaniami dla potrzeb rodziców, lekarza prowadzącego, innych specjalistów oraz placówek pedagogicznych, w których dziecko przebywa,

Zadania: (logopeda)

 • diagnostyka logopedyczna w oparciu o pełny wywiad logopedyczny, badanie testami oraz badanie odruchów oralnych – ocena testami rozwoju mowy,
 • ustalenie wskazań terapeutycznych, w tym ćwiczeń: ortofonicznych, rozumienia mowy biernej i czynnej, artykulacyjnych, reedukacji odbioru i nadawania mowy, usprawniających aparat artykulacyjny, kształtujących i stymulujących rozwój mowy
  i myślenia, oddechowych, fonacyjnych, logorytmicznych i słuchowych,
 • ustalenie wraz z innymi członkami zespołu terapeutycznego indywidualnego, kompleksowego programu terapeutycznego dla dziecka,
 • wykonywanie masażu aparatu artykulacyjnego w powiązaniu ze stosowaną u pacjenta metodą rehabilitacyjną,
 • prowadzenie indywidualnych lub grupowych maksymalnie z dwójką dzieci ćwiczeń logopedycznych,
 • korygowanie wad wymowy,
 • kształtowanie słuchu fonematycznego,
 • sprawdzanie efektów ćwiczeń,
 • instruktaż dla rodziców (dot. technik karmienia, ćwiczeń żucia, gryzienia i odgryzania higieny jamy ustnej, ćwiczeń dźwiękonaśladowczych, zabaw słuchowych, ćwiczeń oddechowo-głosowych, wykonywania masażu aparatu artykulacyjnego, ćwiczeń reedukacji i odbioru mowy i stymulowania rozwoju mowy),
 • profilaktyka logopedyczna,
 • prowadzenie konsultacji i instruktaży dla pozostałych członków zespołu terapeutycznego,

Zadania: (pedagog specjalny)

 • realizacja elementów programu terapeutycznego dziecka zlecona i prowadzona pod nadzorem zespołu terapeutycznego,
 • współpraca z zespołem terapeutycznym,
 • terapia poprzez gry edukacyjne i zabawy.

Metody rehabilitacji stosowane w PZOZ ORO:

 • Metoda NDT-Bobath – polegająca na stosowaniu technik mających na celu normalizację napięcia mięśniowego hamowanie patologicznych odruchów i torowanie reakcji prawidłowych. Uzyskuje się to przez odpowiednie ułożenie dziecka w przestrzeni i manipulowanie tzw. punktami kluczowymi tj. głowy, szyi, obręczy barkowej i biodrowej. Metoda ta adresowana jest głównie do dzieci z zaburzeniami funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego;
 • Metoda integracji sensorycznej (SI) – polegająca na dostarczaniu kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych m.in. przedsionkowych, proprioceptywnych i dotykowych w celu ich lepszego przetwarzania prowadząc do poprawy integracji sensorycznej (m.in. odruchów reakcji równoważnych, poprawy motoryki dużej i małej oraz normalizacji napięcia posturalnego). Jest to metoda diagnozy i terapii istotnie wpływająca na poprawę umiejętności czytania, pisania, mowy, ogólną sprawność ruchową, funkcjonowania społecznego i emocjonalnego. Adresowana jest do dzieci, u których mogą wystąpiły zaburzenia w tym zakresie ;
 • Metody terapii w wodzie (np. Hallwick, Bad Ragaz), dzięki którym uzyskuje się normalizację napięcia mięśniowego, ułatwienie dla wykonywanych ruchów – niemożliwych poza środowiskiem wodnym;
 • Kinezyterapia z wykorzystaniem funkcjonalnej, proprioceptywnej ortezy (tzw. skafandra) obejmującej całe ciało. Orteza ta pełni funkcję elastycznego gorsetu i ma za zadnie korekcyjne ustawienie poszczególnych elementów ciała względem siebie oraz stabilizację tułowia i kończyn dolnych. Uzyskiwana stymulacja dotykowa
  i proprioceptywna umożliwia dziecku dostosowanie napięcia mięśniowego do wykonywanego ruchu, utrzymanie przyjętej pozycji, poczucia równowagi. Adresowana jest głównie dla pacjentów cierpiących na zaburzenia funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego
 • Elementy terapii manualnej wg Cyriax’a, McKenziego, Klatenborna służące funkcjonalnej diagnostyce i leczeniu dysfunkcji narządu ruchu poprzez techniki mobilizacji, manipulacji i masażu funkcjonalnego. Wskazaniami do terapii manualnej są uszkodzenia funkcjonalne układu ruchu uwarunkowane przez zmiany w stawach, mięśniach lub nerwach.
 • Taping medyczny – polegający na stosowaniu specjalnych elastycznych plastrów dla wspomagania aktywności mięśni bez ograniczania ich ruchomości. Wspomaga techniki drenażu limfatycznego oraz terapii manualnej, ułatwia korekcję ustawienia stawów, stymuluje układ czucia głębokiego proprioceptywnego). Adresowany jest m.in. dla pacjentów z osłabionym lub nadmiernie wygórowanym napięciem mięśniowym, z dolegliwościami bólowymi.

PSYCHOLOG ORO – kwalifikacje:

 • mgr psychologii,
 • w trakcie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty.

Rehabilitacja z zakresu terapii psychologiczno – pedagogicznej wykorzystuje:

 • metodę poznawczo-behawioralną,
 • metodę ruchu rozwijającego,
 • program aktywności wg Knilla,
 • muzykoterapię,
 • elementy metody Dennisona,
 • elementy arteterapii,
 • stymulację polisensoryczną,
 • trening umiejętności społecznych.
 • neurokinezjologiczna terapia taktylna wg. S. Masgutowej
 • diagnostyka i poradnictwo psychologiczne (diagnostyka realizowana jest poprzez badania poziomu rozwoju intelektualnego, obserwacji, wywiadu klinicznego).

Jednym z nadrzędnych celów, który psycholog stara się realizować w pracy jest przeprowadzanie wczesnej szczegółowej diagnostyki psychologicznej z użyciem standaryzowanych metod badawczych, wśród których wyróżnić należy:

 • Skala Rozwoju Psychomotorycznego Dziecka 0 – 3 roku życia Brunet Lezine (skala ta pozwala na określenie rozwoju psychicznego i motorycznego od urodzenia do 3 roku życia)
 • Skala Dojrzałości Społecznej Dziecka Dolla (pozwala określić poziom dojrzałości społecznej dziecka, jego zdolności adaptacyjne)
 • Skala Inteligencji Termann Merril (pozwala na określenie poziomu intelektualnego dziecka)
 • Skala Inteligencji Wechslera wersja dla dzieci (określenie poziomu intelektualnego dziecka i występujących deficytów poznawczych)
 • Rysunek rodziny (pozwala na określenie struktury rodziny, relacji w niej panujących, postaw rodzicielskich, pragnień i dążeń dziecka, jego stadium rozwoju)
 • Obserwacja dziecka
 • Wywiad z rodzicami.

Terapia z zakresu terapii logopedycznej wykorzystuje:

 • metodę fonogestów,
 • metoda wstępnej stymulacji logopedycznej,
 • masaż logopedyczny.
 • masaż twarzy i szyi metodą  KIELINA  (instruktaż dla rodziców).
 • masaż twarzy metodą SHANTALA (instruktaż dla rodziców).
 • masaż wewnątrz jamy ustnej wg. STECKO.
 • rehabilitacja funkcji poznawczych u osób z afazja z naciskiem na funkcje językowe i mowę.
 • rehabilitacja mutyzmu

 

 1. Metody oceny skuteczności rehabilitacji w ORO:
 • kontrola bieżąca i okresowa ocena stanu zdrowia i sprawności pacjentów wg standaryzowanych narzędzi (skale oceny funkcjonalnej, ankiety jakości życia, oceny video), neurologiczna ocena zaburzeń,
 • ruchowych wg metod neurorozwojowych: Bobath, SI i innych oraz ocena motoryki dziecka przez terapeutę w trakcie programu usprawniania.
 1. Kryteria leczenia i oceny zakończenia rehabilitacji w ORO:

Ocena skuteczności leczenia odbywa się przeciętnie co pół roku na podstawie badania lekarskiego, opinii psychologicznej, logopedycznej i ocenY postępów w zakresie rehabilitacji ruchowej.

Częstotliwość terapii w ciągu tygodnia/ miesiąca uzależniona jest w pierwszej kolejności od stanu klinicznego dziecka, możliwości dojazdu z dzieckiem przez rodziców/opiekunów i możliwości lokalowych sprzętowych i kadrowych Ośrodka.

Jeżeli dziecko wymaga prowadzenia procesu terapeutycznego w okresie powyżej 120 dni w roku kalendarzowym , to za zgodą NFZ, następuje kontynuacja leczenia w ORO wg indywidualnego programu terapeutycznego dostosowanego do potrzeb takiego dziecka.

Po zakończeniu rehabilitacji lekarz prowadzący ocenia skuteczność prowadzonej rehabilitacji, odnotowując to w dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy .

 

Godziny pracy poradni

Poniedziałek, Czwartek 07:00 – 18:00
Wtorek, Środa, Piątek 07:00 – 16:00

Personel Ośrodka Rehabilitacji Dziennej

Lek.med. Witold Obrzut – specjalista rehabilitacji medycznej

Lek.med Grobelny Wysoczańska Hanna – specjalista Rehabilitacji Medycznej, pediatra

Karolina Pyrkowska – psycholog
Ilona Sewielska – oligofrenopedagog
Emilia Nowak – terapeuta zajęciowy
Beata Mazurek – Bugaj – logopeda
Ana Pudełko – logopeda
Krzysztof Czupryna  –  specjalista w dziedzinie fizjoterapii
Katarzyna Snopek – technik fizjoterapii
Katarzyna Bal – mgr fizjoterapii
Agnieszka Drozdowska – mgr fizjoterapii
Agnieszka Kudala – mgr fizjoterapii
Agnieszka Wieczorek – mgr fizjoterapii
Agnieszka Koziołek fizjoterapeuta
Paulina Wrona – mgr fizjoterapii
Anna Świerczewska – Grzeczyńska – mgr fizjoterapii
Elżbieta Szwaczka technik fizjoterapii
Iwona Jawor – mgr fizjoterapii

Dane teleadresowe :

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ośrodek rehabilitacyjno – Opiekuńczy w Mysłowicach

Laryska 7, 41-400 Mysłowice

32 316 01 60 fax 32 318 20 94

E-mail: pzozoro@interia.pl

 

Czas trwania rehabilitacji dzieci w Ośrodku wynosi dla jednego dziecka do 120 dni w roku kalendarzowym, w czasie nie krótszym niż 1-3 godz. dziennie w zależności od wieku i potrzeb.